Algemene Voorwaarden

De Techkoningin is een eenmanszaak gevestigd aan de Emmerikseweg 19b, 7014 AV in ’s-Heerenberg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69698317. De Techkoningin houdt zich bezig met het maken van gesponsorde content voor adverteerders en marketingbureaus, het ontwikkelen en onderhouden van web projecten, het bieden van ondersteuning op het gebied van techniek en het geven van online trainingen. 

Begrippen
1. De Techkoningin: de partij waar de consument/opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met De Techkoningin een overeenkomst op afstand sluit of wenst te sluiten en daarmee een betalingsverplichting aan gaat.
3. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met De Techkoningin een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van werkzaamheden en daarmee een betalingsverplichting aan gaat.
4. Opdracht: de werkzaamheden die de consument/opdrachtgever door De Techkoningin uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
7. Web project: website, webshop, funnel, ledenomgeving, blog, mailsoftware
8. Technisch onderhoud: het verhelpen van fouten, het updaten van het web project, het installeren van plug-ins.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, abonnementen, producten en werkzaamheden van De Techkoningin.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door De Techkoningin uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten.
4. De Techkoningin mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Consument/opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij De Techkoningin derden inschakelt.
7. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen consument/opdrachtgever en De Techkoningin gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.
8. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet van toepassing voor de consument als het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

Aanbod
1. Een aanbod van De Techkoningin is vrijblijvend. Dit betekent dat De Techkoningin het aanbod op elk moment kan wijzigen of intrekken.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. De opdrachtgever/consument zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan De Techkoningin, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten en/of producten die in het aanbod of de offerte zijn beschreven.
5. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door De Techkoningin schriftelijk zijn bevestigd.
6. De Techkoningin is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte en/of programmeer- en typefouten op de website en de social media kanalen van De Techkoningin.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de consument/opdrachtgever en De Techkoningin komt tot stand op het moment dat: 
1.1 De consument/opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van De Techkoningin door de dienst of het product van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.
1.2 De Techkoningin een order of opdracht per e-mail heeft aanvaard of bevestigd.
1.3 De consument/opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of een door De Techkoningin per e-mail gedaan aanbod.
1.4 De Techkoningin op verzoek van de consument/opdrachtgever start met de uitvoering van de opdracht.
2. De consument/opdrachtgever gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
3. De consument kan een op afstand gesloten overeenkomst binnen veertien (14) dagen na afsluiten kosteloos herroepen. Dit recht van ontbinding geldt niet in het geval diensten binnen deze periode op verzoek van de consument worden geleverd. Dan geldt dat de consument door acceptatie van deze algemene voorwaarden, afstand doet van het recht van ontbinding. Het recht geldt ook niet voor digitale producten en online trainingen.
4. In het geval de consument/opdrachtgever een opdracht tegelijkertijd aan een andere opdrachtnemer dan De Techkoningin wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, zal de consument/opdrachtgever De Techkoningin hiervan, voor de totstandkoming van de overeenkomst, op de hoogte stellen.

Uitvoering van de opdracht
1. De Techkoningin heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De consument/opdrachtgever levert alle gegevens, content en instructies die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door De Techkoningin zijn ontvangen, heeft De Techkoningin het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen.

Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de consument/opdrachtgever.
3. In het geval is overeengekomen dat de opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, kan De Techkoningin de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de consument/opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4. De Techkoningin heeft het recht, in geval van verkoop of overname van (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten, de overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
De Techkoningin zal de consument/opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk informeren. 
5. De Techkoningin heeft het recht haar producten en diensten te wijzigen, de consument/opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
6. De Techkoningin is gerechtigd om zonder voorafgaande mededeling haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen. De  consument/opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding De Techkoningin zal wel haar best doen, de consument/opdrachtgever hierover vooraf te informeren.
7. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs, zal De Techkoningin de consument/opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
8. De Techkoningin zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Techkoningin kunnen worden toegerekend.

Digitale producten
1. Producten in de webshop zijn digitaal en worden direct na aankoop geleverd via e-mail of een online omgeving. Het recht van ontbinding voor de consument is dan ook uitgesloten.
2. De consument/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e- mailadres waarop de consument/opdrachtgever het digitale product wenst te ontvangen.

Web projecten, hosting & onderhoud
1. De Techkoningin zal zich inspannen te streven naar een voor de consument/opdrachtgever bruikbaar resultaat. De Techkoningin kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
2. Oplevering van een web project vindt plaats in een testomgeving. De Techkoningin en de consument/opdrachtgever lopen samen door het web project. Na deze oplevering krijgt de consument/opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd om in eigen tempo door het web project te lopen en wordt het web project live gezet. Na livegang van het web project geldt een garantieregeling van veertien (14) dagen waarin de consument/opdrachtgever eventuele fouten/aanpassingen kan melden. Na verloop van de garantieregeling wordt het web project als opgeleverd beschouwd en worden verdere veranderingen aan het web project niet meer kosteloos uitgevoerd. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat de consument/opdrachtgever het web project heeft goedgekeurd.
3. Bij oplevering ontvangt de consument/opdrachtgever gebruikersvoorschriften. De Techkoningin is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt doordat de consument/opdrachtgever handelt in strijd met de gebruikersvoorschriften.
4. De consument/opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits de consument/opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
5. Afwijkingen in het resultaat van de opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen, geven de consument/opdrachtgever niet het recht:
5.1 het web project af te keuren;
5.2 op teruggave van(een gedeelte van) het factuurbedrag
5.3 op schadevergoeding
5.4 op ontbinding van de overeenkomst
voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.
6. De consument/opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten om gebruikmaking van de diensten van De Techkoningin mogelijk te maken.

7. De consument/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registeren van een domeinnaam en het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider, tenzij hosting onderdeel is van de overeenkomst tussen de consument/opdrachtgever en De Techkoningin.
8. In het geval technisch onderhoud onderdeel is van de overeenkomst, gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
8.1 Wanneer het web project door toedoen van De Techkoningin fouten bevat of onbereikbaar wordt, dan zal De Techkoningin binnen vierentwintig (24) uur te rekenen vanaf het moment van melding aan De Techkoningin, de fouten herstellen dan wel een andere oplossing voorstellen.
9. Wanneer het dataverkeer ten opzichte van andere klanten, onredelijk hoog is door toedoen van de consument/opdrachtgever, heeft De Techkoningin het recht om na een waarschuwing een toeslag te rekenen voor het onredelijk hoge dataverkeer.
10. De consument/opdrachtgever mag een door De Techkoningin geleverde dienst niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn:
10.1 Het openbaar maken en/of verspreiden van informatie met pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud;
10.2 Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail (SPAM);
10.3 Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (hacken);
10.4 Seksuele intimidatie of lastig vallen van personen;
10.5 Het uitvoeren van (D)Dos aanvallen;
10.6 Het uploaden van virussen of andere bestanden of programma’s die afbreuk doen aan of schade toebrengen aan (de diensten van) De Techkoningin.
Deze opsomming met verboden handelingen en gedragingen is niet uitputtend.
11. De consument/opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij het uploaden van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
12. De Techkoningin is niet verantwoordelijk voor de content die door de consument/opdrachtgever wordt ge-upload of enig verlies hiervan.
De consument/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om regelmatig een back-up te maken van de content, tenzij anders overeengekomen.
13. In het geval de consument/opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen genoemd in dit artikel, heeft De Techkoningin het recht content te verwijderen, de systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen zonder gebruik te maken van een opzegtermijn en zonder dat de consument/opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

Online training
1. De consument/opdrachtgever kan zich via de webshop van De Techkoningin inschrijven voor een online training.
2. Door inschrijving voor een online training gaat de consument/opdrachtgever een overeenkomst met betalingsverplichting aan, tenzij anders aangegeven.
3. Na ontvangst van de betaling ontvangt de consument/opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en is de inschrijving definitief.
4. De Techkoningin gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat de consument/opdrachtgever het gewenste resultaat bereikt en/of in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de consument/opdrachtgever.
5. Om deel te kunnen nemen aan een online training, is het noodzakelijk dat de consument/opdrachtgever een account aanmaakt met een gebruikersnaam, wachtwoord en e- mailadres.
Het account geeft de consument/opdrachtgever toegang tot de online omgeving waar de consument/opdrachtgever de online training kan volgen.
6. De consument/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor zijn account.
7. De online training is persoonsgebonden. Zowel de inhoud van de online training als de inloggegevens mogen niet met derden gedeeld worden. In het geval De Techkoningin het vermoeden heeft dat de consument/opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is De Techkoningin gerechtigd de toegang tot de online training te blokkeren.
8. De consument/opdrachtgever kan de online training in eigen tempo volgen. De consument/opdrachtgever houdt na afloop van de online training, tenminste één (1) jaar toegang tot de online training.
9. In het geval van overmacht, kan De Techkoningin een online training onderbreken, verplaatsen of annuleren. De Techkoningin zal de consument/opdrachtgever, voor zover mogelijk, uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de online training op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.
10. De Techkoningin kan wijzigingen aanbrengen in de data of het tijdstip van de online training. In het geval de data door De Techkoningin wordt gewijzigd, heeft de consument/opdrachtgever tot tweeënzeventig (72) uur na mededeling hiervan, het recht de online training kosteloos te annuleren. De Techkoningin zal de reeds door de consument/opdrachtgever betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na annulering terugbetalen.
11. In het geval de consument/opdrachtgever tijdens de looptijd van de online training besluit de online training niet af te willen maken, heeft de consument/opdrachtgever enkel recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag voor dat gedeelte van de online training dat, op het moment van beëindigen, nog niet toegankelijk was voor de consument/opdrachtgever.

Levertijd
1. De door De Techkoningin opgegeven levertijden zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De levertijd vangt aan op het moment De Techkoningin alle benodigde gegevens, content en informatie van de consument/opdrachtgever heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
2. In het geval De Techkoningin verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan de consument/opdrachtgever laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft de consument/opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met De Techkoningin te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie te eisen.

Looptijd overeenkomst & annulering
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
2. Bij annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen zowel de werkzaamheden die door De Techkoningin zijn verricht als de gereserveerde arbeidstijd, de gemaakte kosten en de kosten voor ingeschakelde derden in rekening worden gebracht aan de consument/opdrachtgever. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de consument/opdrachtgever. Daarnaast is De Techkoningin gerechtigd om dertig procent (30%) van het resterende deel van het factuurbedrag, dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
3. Abonnementen hebben een looptijd van één (1) jaar. Aan het einde van de looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd voor dezelfde looptijd tenzij de consument/opdrachtgever het abonnement schriftelijk opzegt. Hierbij wordt een opzegtermijn van één (1) maand gehanteerd.
4. De Techkoningin kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan De Techkoningin de overeenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand beëindigen.
5. De Techkoningin heeft het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen als de consument/opdrachtgever handelt in strijd met de wet of deze algemene voorwaarden, de consument/opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of een leverancier van De Techkoningin niet meer levert waardoor De Techkoningin niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Tarieven & betaling
1. De Techkoningin heeft het recht tarieven van abonnementen te wijzigen en zal deze tariefwijzigingen uiterlijk één (1) maand voordat deze in gaan, mededelen aan de consument/opdrachtgever. In het geval de consument/opdrachtgever niet akkoord is met de tariefwijziging, heeft hij de mogelijkheid het abonnement te beëindigen per de datum dat de wijziging in gaat.
2. Abonnementen worden vooruitbetaald en dienen maandelijks te worden voldaan aan De Techkoningin via een door De Techkoningin aangegeven betaaloptie.
3. Strippenkaarten worden vooruitbetaald via een online betaalsysteem.
4. De door De Techkoningin aangeboden diensten, online trainingen en digitale producten in de webshop, dienen door de consument/opdrachtgever te worden betaald via een online betaalsysteem direct na afronding van de bestelling.
5. Bij web projecten is De Techkoningin gerechtigd een aanbetaling te vragen van vijftig procent (50%) van het totale factuurbedrag. De Techkoningin heeft het recht uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de aanbetaling is voldaan. De overige veertig procent (40%) wordt gefactureerd bij oplevering van het web project. De laatste tien procent (10%) wordt gefactureerd na livegang van het web project.
6. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn voor facturen veertien (14) dagen na factuurdatum.
7. In het geval de opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag De Techkoningin een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,-) in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. In het geval de consument de factuur niet op tijd betaalt, ontvangt de consument een betalingsherinnering waarbij de consument veertien (14) dagen de tijd krijgt alsnog te betalen. Blijft ook dan de betaling uit, dan mag De Techkoningin wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Hierbij is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing. Ook heeft De Techkoningin het recht de overeenkomst op te schorten, het gebruik van alle systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen als de consument/opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid
1. De Techkoningin is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van De Techkoningin. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De Techkoningin is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van De Techkoningin en van derden zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. De Techkoningin is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data van de consument/opdrachtgever.
4. De Techkoningin is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door handelingen die de consument/opdrachtgever zelf aan het web project verricht.
5. Iedere aansprakelijkheid van De Techkoningin is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar een door De Techkoningin afgesloten verzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of De Techkoningin geen verzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van De Techkoningin beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
6. Iedere vorm van aansprakelijkheid van De Techkoningin vervalt door het verloop van een (1) jaar vanaf het moment dat de overeenkomst met de consument/opdrachtgever is beëindigd.
7. De consument/opdrachtgever vrijwaart De Techkoningin voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van De Techkoningin.

Overmacht
1. De Techkoningin is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, ziekte of arbeidsongeschiktheid, onvoldoende aanmeldingen voor een online training, uitval van of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige leveringen van leveranciers van De Techkoningin.
2. Wanneer een overmachtssituatie gedurende een periode van dertig (30) dagen blijft voortbestaan, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Klachten
1. Als de consument/opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van De Techkoningin of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij De Techkoningin.
2. De Techkoningin zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website of social media kanalen of in de online training van De Techkoningin worden getoond, berusten uitsluitend bij De Techkoningin en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van De Techkoningin worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is de consument/opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Techkoningin, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen adviezen, online trainingen en onderdelen daarvan, templates, ontwerpen, schetsen, blogs, software, applicaties en plug-ins te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat auteursrechten en overige rechten geheel of gedeeltelijk aan de consument/opdrachtgever worden overgedragen. Is dit niet overeengekomen dan heeft de consument/opdrachtgever enkel een gebruiksrecht.
4. In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is De Techkoningin gerechtigd haar schade te verhalen op de consument/opdrachtgever.


5. De Techkoningin is gerechtigd de resultaten van de opdracht te gebruiken voor promotiedoeleinden en onder andere op haar website en social media kanalen een verwijzing te maken naar de resultaten van de opdracht of de resultaten van de opdracht te tonen.

Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door De Techkoningin gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen De Techkoningin en de consument/opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Techkoningin gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Privacy & verwerkersvoorwaarden
1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van De Techkoningin van toepassing. Deze is te lezen via www.techkoningin.nl. De Techkoningin zal de door de consument/opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.
2. In het geval De Techkoningin door het aanbieden van haar diensten persoonsgegevens verwerkt voor de consument/opdrachtgever, doet De Techkoningin dit als ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De consument/opdrachtgever heeft in dat geval de rol van ‘verwerkersverantwoordelijke’.
Op deze verwerking zijn de volgende verwerkersvoorwaarden van toepassing:
2.1 De Techkoningin verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De persoonsgegevens die De Techkoningin voor de consument/opdrachtgever verwerkt, worden door De Techkoningin niet voor eigen doeleinden gebruikt.
2.2 De Techkoningin zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.
2.3 De Techkoningin kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde subverwerkers inschakelen. Deze subverwerkers kunnen ingeschakeld worden voor o.a. cloudopslag, hostingservices, marketing en betaaldiensten. De Techkoningin draagt er zorg voor dat de door haar ingeschakelde derden, vertrouwelijkheid in acht nemen en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
2.4 De Techkoningin zal alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, als dat land een passend beschermingsniveau garandeert en het voldoet aan de verplichtingen uit de AVG en deze algemene voorwaarden. In het geval opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, vrijwaart de consument/opdrachtgever De Techkoningin tegen alle rechtsvorderingen van derden die beweren dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.
2.5 De Techkoningin zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de consument/opdrachtgever te beschermen waaronder het versleutelen van persoonsgegevens waardoor deze niet toegankelijk zijn voor derden, het gebruik van sterke wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). De consument/opdrachtgever garandeert op zijn beurt de diensten die De Techkoningin biedt, op een verantwoorde wijze te gebruiken. De Techkoningin kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
2.6 De Techkoningin zal in geval van een datalek, zonder onnodige vertraging, melding maken bij de consument/opdrachtgever en alle gegevens verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de consument/opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, deze melding te maken.


2.7 De Techkoningin zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Ook verleent De Techkoningin medewerking aan audits waarmee gecontroleerd wordt of De Techkoningin zich houdt aan haar verplichtingen op grond van de AVG.
2.8 De Techkoningin zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor de consument/opdrachtgever verwerkt worden.

Versie augustus 2020